From Kymeta Raises $50M To Upend Satellite Antenna Business:

Metaantenna1
Metaantenna1

Detail of a Kymeta antenna. Courtesy of Kymeta.