From Using Biotechnology Innovations, Senomyx Makes New Taste Sensations:

kent_snyder_senomyx_2009
kent_snyder_senomyx_2009

Senomyx CEO Kent Snyder