From Sean Parker To Fund CRISPR Trial, And Other Gene Edit Milestones:

Sean Parker
Sean Parker

Sean Parker by Andrew Mager via creative commons https://www.flickr.com/photos/mager/6644739245/in/photolist-b8b2tK-bBo7GZ-aUmqze-bosVAW-5WmceD-bosYXN-bBo6sr-botbzJ-aSMfpF-bBnQTr-bBnRet-aUkk28-aUkvwD-aVqi3M-bosYUy-5WqsK7-aVqhgB-aUkfvR-61bZrn-bouB7o-bBo1Vt-bBnZe6-bot75N-aUk7HK-bot72S-aUcHXK-botauG-aUkq1g-bBnTQc-bBncVF-bBo2Ya-botcij-aUcHBT-bBnSJB-bBncDz-boshnm-bBo7Np-bBo4da-bBnV3z-bot7tS-aUcGzi-bosZuC-bBnT8p-aUcFTM-aUcJqM-bBnTxv-bosh2N-boEibb-bBncHe-97WyY2