From IBM Acquires AI Startup AlchemyAPI to Strengthen Watson:

AlchemyIBM
AlchemyIBM

IBM acquired Denver-based AlchemyAPI.