From Sarepta Eyes Key Test for Gene Therapy in Rare Muscular Dystrophy:

Sarepta_Boston_232
Sarepta_Boston_232

Image courtesy of Sarpeta, via Media Library sarepta.com/newsroom