From Eleven Biotherapeutics Raises $20M to Advance Dry-Eye Drug:

ElevenBioSizedLogo
ElevenBioSizedLogo

Eleven Biotherapeutics is developing a treatment for dry eye.